Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do budynku placówki.   ( CPV 09.13.51.00-5 – Olej Opałowy)

 

  1. Wymagany termin realizacji zadania – w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest odebranie od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożenie oferty zgodnej z jej wymogami.
  3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Bystrzyca Górna 48 i znajduje się na stronie internetowej www.zps.edu.pl
  4. Kryteria oceny ofert to:

            – Cena ofertowa brutto za 1 litr oleju z kosztami transportu – waga 100%

  1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  3. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni wraz z upływem terminu składania    ofert
  4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  07 grudnia 2015r.  godz. 830

 Koperta z ofertą winna być oznaczona napisem:

      “OLEJ OPAŁOWY –  nie otwierać przed 07.12.2015r.”

  1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

            Krystyna Czech        tel. 74 – 850-99-50

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 07.12. 2015 r. o godz. 900

 Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia  25 listopada 2015r.

Więcej....