Przetarg na dostawę oleju opałowego

Przetarg na dostawę oleju opałowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do budynku placówki.

                                    ( CPV 09.13.51.00-5 – Olej Opałowy)

 

  1. Wymagany termin realizacji zadania – w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest odebranie od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożenie oferty zgodnej z jej wymogami.
  3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Bystrzyca Górna 48 i znajduje się na stronie internetowej www.zps.edu.pl
  4. Kryteria oceny ofert to:

            – Cena ofertowa brutto za 1 litr oleju z kosztami transportu – waga 100%

  1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  3. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni wraz z upływem terminu składania    ofert
  4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  07 grudnia 2018r.  godz. 08.45