RODO

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celu  i środkach  przetwarzania Państwa danych osobowych, jest  Zespół Placówek Specjalnych, 58-114 Bystrzyca Górna 48, tel. 74 850-99-50

Kto jest Inspektorem Danych Osobowych IOD?

Czyli osobą, która może odpowiedzieć na pytania związane z RODO Jest Leszek Malinowski. Kontakt: e-mail iod@eventjgora.pl, tel. 698642854

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ?

Podstawą prawną przetwarzania danych są regulacje: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. realizacji obowiązków ciążących na administratorze, zadań statutowych szkoły – celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 3. w celu prowadzenia konkursów, realizacji projektów edukacyjnych i innych akcji związanych z działalnością szkoły oraz promocji na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w przypadku wyrażenia osobnej zgody na takie przetwarzanie

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na nas przepisami prawa.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia ?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeśli nie zachodzą inne przesłanki prawne.

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem 

Państwa danych osobowych do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich  – spoza UE?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) ?

Nie

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Informujemy, że na terenie nieruchomości i obiektu: Zespołu Szkół Specjalnych     w Bystrzycy Górnej 48 58-114 Lubachów, funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  (Dz.U .z 2018 r. poz.1000).

Wchodząc na teren obiektu wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych
(art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników obiektu pozyskanych w związku
  z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest dyrektor placówki.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym jest kontakt w siedzibie administratora lub pod adresem mailowym : iod@eventjgora.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane.
 4. Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych w zakresie udzielonej zgody będą osoby zatrudnione a przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku       z zasadami bezpieczeństwa  na terenie ZPS w Bystrzycy Górnej 48 58-114 Lubachów
 5. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego  organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji          tj. 7 dni.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 9. Wejście na teren ZPS w Bystrzycy Górnej, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych.
 11. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ZPS Bystrzycy Górnej 48, lub mailem: iod@eventjgora.pl